اصلاحات علوی
56 بازدید
محل نشر: کتاب نقد » پاییز 1379 - شماره 16 » (34 صفحه - از 2 تا 35)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
مقاله در پی تبیین «اصلاحات» در گفتمان امام علی(ع) است و پس از تفکیک سیاست علوی و اموی، به تشریح الگوی اسلامی در اصلاحات فرهنگی، سیاسی، اداری و اقتصادی، امنیتی و قضائی در گفتار و رفتار امام علی بن‏ابیطالب(ع) پرداخته و نشان داده است که در ریزترین و عینی‏ترین اصلاحات حکومتی و اجتماعی، چگونه باید به پارادایم اسلامی چشم دوخت ..........